Kde se kdo zrodí, tam se i hodí

Přísloví v názvu vyjadřuje věky podloženou zkušenost předků, která v tomto případě nejspíš nebývala dobrá. Zkusme však nahradit jedno zájmeno jiným a pořekadlo získá spíše potvrzující význam: Kde se co zrodí, tam se i hodí. Zdá se nám, že v této podobě dobře zapadá do kontextu regionálních produktů.

Preferování regionálních produktů podporuje udržitelný rozvoj. Co znamená „udržitelný rozvoj“? Klasická definice podle zprávy Komise OSN pro životní prostředí a rozvoj z roku 1987 říká: „Udržitelný rozvoj je takový rozvoj, který zajistí potřeby současných generací, aniž by bylo ohroženo plnění potřeb generací příštích a aniž by se to dělo na úkor jiných národů.“

Dobrá. To je takříkajíc podtržení významu regionálních produktů na té nejvyšší úrovni. Jistěže proti tomu nic nenamítáme. Ale když už jsme u těch přísloví, je známo, že košile je bližší než kabát, takže si klademe otázku: co z toho budeme mít? Právě my, právě tady a právě teď?

Výzkumy ukazují,že většina výživných látek v ovoci a zelenině vzniká v průběhu zrání. Po sklizni se cukry začínají měnit ve škrob a množství prospěšných živin rychle klesá. Je tedy zřejmé, že čím dříve je taková plodina zkonzumována, tím větší výživnou hodnotu přináší. To však není jediný důvod, pro který bychom měli dávat přednost potravinám místní produkce. Které jsou další?

Podpora místních farmářů: nákup regionálních produktů podporuje farmy ve vašem dosahu a napomáhá vytváření pracovních míst jak na farmách, tak v lokálním systému zpracování a prodeje.

Stimulování místní ekonomiky: peníze utracené přímo na místních farmách nebo nákupem jejich produkce na trzích zůstávají v hospodářství regionu.

Zkrácení dopravy: potraviny regionální produkce se na trh dostávají daleko kratší cestou. Logicky klesá spotřeba paliva nutná k jejich dopravě, a tím i množství zplodin zamořujících ovzduší. Šetrnost k životnímu prostředí je nabíledni.

Menší množství odpadů: řetězec výroby, dopravy a prodeje je podstatně zkrácen, takže dochází jen k minimálnímu poškození produktů. Klesá objem potravin, které se musejí bez užitku vyhodit.

Význam pro zemědělskou půdu: regionální produkce potravin napomáhá diverzifikaci místního zemědělství a snižuje závislost na monokulturách, jejichž pěstování půdu poškozuje.

Přitažlivost pro turisty: produkty typické pro danou oblast jsou přitažlivým objektem agroturismu, stejně jako možnost návštěv na farmách a shlédnutí příkladů živočišné i rostlinné produkce charakteristické pro ten který region. To místní hospodářství dále podporuje.

Udržení otevřené krajiny: nákup regionální produkce pomáhá drobným a středním podnikatelům udržet se a rozšiřovat hospodářství. Brání tak dalším záborům zemědělské půdy, jejímu zabetonování a zastavění obřími sklady a montážními halami. Tedy další přínos pro životní prostředí.

=========
Jak rozlišit hlad psychologický a fyziologický
Flexitariánství, nový druh zdravého životního způsobu